Karcomic Magazine Cartoon Lessons

 Karcomic Karikatür ve Mizah Dergisi Karikatür Dersleri

Ismail KAR

SOSYOLOJIK AÇIDAN KARİKATURCU HAKLARI

Sosyoloji; Fransızca bir kelime olup toplum bilim veya içtimaiyat anlamına gelen ve insanların birlikte yaşayışlarını yöneten yasaları inceleyen bir bilim dalıdır. 
Karikatür ise; Caricare- İtalyanca bir kelime olup insanın ve eşyanın abartılarak çizilmesi komik şekilde çizilerek çizgide mizah yapma olayıdır.
Sosyoloji bir toplum yani insanı inceleyen bir bilim dalı olduğuna göre karikatürde bir sosyolojik olgudur. İnsanın olmadığı yerde karikatürde yoktur. Günümüz karikatürünün yaratıcısı olarak kabul ettiğimiz Leonardo da Vinci'nin öğrencilerinin zamanın zengin ve soylularının! karikatürlerini insanın eleştirel yaklaşımı ile-komik- çizerek bir çeşit tepkilerini göstermişlerdir. Karikatür muhalif bir sanattır. İktidar ile birlikte ve güdümlü olarak çalışması düşünülemez. her kesin söyleyemediğini bir kaç çizgi ile ifade eden görsel sanatların bir koludur. "sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir?" sorusunu ben bu defa karikatür sanatımız için sorguluyorum..."karikatür sanat için mi yapılmalı yoksa toplum için mi yapılmalıdır?"
Bu yıl konusu "Karikatür - Sosyoloji ve İnsan Hakları" olan 9.Uluslararası Ankara Karikatür Vakfı'nın davet yazısını aldığımda bu konu hakkında ne yazabilirim veya ne çizebilirim diye düşünme gereksinimim olmadı doğrusu... Tüm dünyada, hemen hemen her yerde, her adım başı tüm canlı ve cansızların her türlü hakkının ellerinden aldığı bir ortamda sanat adına bir şeyler üretmek öylesine kolay gibi gözüküyordu. Ancak gel gelelim masa başına geçtiğimizde nereden başlayacağımı şaşırdım. Tüm varlıkların haklarının elinden zorla alındığı bir ortamda insan haklarından söz etmek biraz bencillik gibi gelmekte; bir de birazdan bizim karikatür çizerlerinin haklarından dem vurmak ise işin en güç tarafı olacak gibi...
Romanya'lı çizer arkadaşım Nicolae İonita 200 yılı içerisinde elektronik posta ile bana yazıp düşüncelerini belirterek Güneydoğu Avrupa yani Balkan ülkelerinin çizerlerini bir araya getirecek bir oluşum hazırladığını ve birlikte bir topluluk oluşturma niyetinin olduğunu söyledi bende bu konuda her türlü yardımı göstereceğimi söyleyerek bu çalışmalara başladık...
Güneydoğu Avrupa Karikatürcü Hakları Örgütü hakkında gerekli bilgi aşağıya çıkarılmıştır:
GUNEYDOOGU AVRUPA KARIKATURCU HAKLARI ORGUTU -CARTOONIST RIGHTS NETWORK SOUTH EAST EUROPE/CRN
Amaçlar
Güneydoğu Avrupa Karikatürcü Hakları Örgütü - Cartoonists Rights Network South Europe (CRN) ilk çalışmalarına Romanya 'da 2001 yılı içerisinde başladı. Balkan Ülkeleri Editorial Karikatüristlerinin anlatım özgürlüğünü savunmak ve tüm Balkan çizerleri arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ulusal Karikatürcü Hakları Örgütlerini (CRN'leri) bünyesinde toplaması düşünülen oluşumda-projede CRN Romanya Yöneticisi Nicolae Ionita ve CRN Yugoslavya Yöneticisi Juliana Zivkovic'le birlikte kendi ülkelerinde bu projeyi benimseyen çizerleri biraraya getirmek üzere Bulgaristan'dan Ilian Savkov, Türkiye'den İsmail Kar ve Arnavutluk 'tan Medi Belortaja Başkan olarak görev almışlardır.
PROJENİN-OLUSUMUN AMACLARI
1- Birlikte Balkan Editorial Karikatürcülük Mesleğini desteklemek, 
2- Editorial Karikatürcüleri ekonomik, eğitim ve hukuksal yönlerden güçlendirecek ve onları bölge medyası genelinde sürekli ve etkin bir güç haline getirecek bölgesel temelli stratejiler geliştirmek, 
3- Tüm Karikatürcüler için kurum tesisi ve anlatım özgürlüğü stratejilerine yönelik uzun vadeli bölgesel projeler için zemin oluşturmak, 
4- Bölgesel planda karikatürcüler arasındaki kopukluğu giderme yöntemleri geliştirmek ve böylelikle anlatım özgürlüğü üstündeki sınırlamaları kaldırmak, 
5- Editorial Karikatürcüler için eser satışı, eğitim ve bilgi paylaşımı alanlarında yeni kanallar açmak, varolanları güçlendirmek, 
Karikatürcü Hakları Örgütü'nü tüm Balkan Ülkelerine yaymak. 
GUNEYDOĞU AVRUPA KARİKATÜRCÜ HAKLARI ORGUTU'NUN (CRN) OLUSUMUN HEDEFLERI
1- Güneydoğu Avrupa Karikatürcü Hakları Örgütü (CRN) için, Romanya'da, şimdiye kadar elde edilen kazanımları geliştirmeye devam edecek küçük bir merkez büro kurmak. Bu bir yönetim merkezi ile bilgisayar, personel, iletişim ve nakliye olanaklarına sahip bürodan oluşmaktadır. 
2- Her yıl Romanya 'da ve öbür katılımcı ülkelerden birinde düzenlemek , konusu anlatım özgürlüğü ve insan hakları çevresinde odaklanan bir Balkan Karikatür Festivali başlatmaktır. 

Ismail KAR

THE RIGHTS OF THE CARTOONIST FROM A SOCIOLOGICAL ASPECT

Sociology is a french word which means social science and a branch of science which examines the laws that govern humans living together
As for the Cartoon; Caricare- is an Italian world which means an exaggerated drawing of a human or an object, to make humour through drawings by drawing them funny.
Since sociology is a branch of science which examines the society, and humans, cartoon is also a sociological fact. There is no cartoon where there is no human. Leonardo da Vinci, who was accepted as the creator of modern cartoon, created funny drawings of his students, rich and noble of his era with a satirical aspect and somewhat showed his reaction. Cartoon is an opposing art. It can not be thought to work with and guided from the government. It is a branch of art that expresses the feelings with a couple of lines that no one could dare to tell. I am asking the question :”Is art meant for art or meant for people” this time for our art of cartoon. Is cartoon meant for art or for people?
When I received the invitation letter from 9. International Ankara Cartoon Foundation which has a subject of “Cartoon and Sociology” this year, I actually did not need to think about what could I write or draw. All over the world, almost all over the places, in an environment where all living or non-living things are stripped naked from their rights it seems so easy to to create something on behalf of the art. However, when I sit infornt of the desk I was confused, did not know where to start. In an environment where all the beings are stripped from their rights it seemed a bit selfish to talk about human rights; talking about cartoonists right, on the other hand, is the thoughest side of the task. During 2000 my Romanian cartoonist friend Nicole Ionita, told me through e-mail that he has been preparing a formation which he brings the works of the cartoonist of south-eastern Europe, namely the Balkans and has intenden to create a society. I told him that I would help whatever way I could, and we have started o work.. 
Below is the necessary knowlede about the Cartoonists Rights Network Southeast Europe:
CARTOONIST RIGHTS NETWORK SOUTH EAST EUROPE/CRN
Objectives.
Cartoonists Rights Network South Europe (CRN) started its first studies in Romanie during 2001. Inorder to defend the rights of The Editorial Cartoonists of Balcan Countries to express themselves, and to develope the friendship and cooperation, CRN’s administratior of Romania Nicole Ionita and CRN’s administratior of Yugoslavia Juliana Zivkovic, have taken part in this project togatehr with Ilian Savkov from Bulgaria, Ismail Kar from Turkey and Medi Belortaja from Albania as respective administratiors for their countries.
OBJECTIVES OF THE PROJECT-FORMATION
1- To support the Editorial Cartoonist Profession togather,
2- To develop region based strategies inorder to economically, educationally and legaly strenghen the Editorial Cartoonists and make tham an effictive and continuous power for the general regional media.
3- To form a ground for long term regional strategies directed for institutional formations and expression freedom for all Cartoonists 
4- To develop methods inorder to fill the gap between the cartoonists on a regional plan, thus to remove the borders over the freedom of expression
5- To open new sales, education and share of knowledge channels for Editorial cartoonists and to strengthen the existing ones.
6- To speread the Cartoonists Rights Network to all Balcan countries
THE TARGETS OF CARTOONIST RIGHTS NETWORK SOUTH EAST EUROPE/CRN FORMATION
1- To establish a small central office in Romania inorder develop the benefits that have been gained in Romanie for the Cartoonists Rights Network South East Europe so far. This is going to be consisted of an administration center, computer, personnel, communication and transportation facilities. 
2- To start an annual Balcan Cartoon Festival in Romaniawhichs subject focused on freedom of expression and human rights.

ana sayfa    

  home

KARCOMICS Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.